Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ispis

U sustavu e-savjetovanja dostupno je Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti tijekom kojega je HDMI dao nekoliko prijedloga i komentara o kojima smo prethodno pisali (https://www.hdmi.hr/index.php/dokumenti/hdmi-vijesti/156-zavrseno-e-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-zakona-o-zdravstvenoj-zastiti).

HDMI je dao prijedlog izmjene članak 28. koji definira zdravstvenu djelatnost kao  djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba i koju po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije obavljaju zdravstveni radnici pri pružanju zdravstvene zaštite, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom. Iznimno od prethodnog stavka  ovoga članka, zdravstvenu djelatnost na području promicanja zdravlja, prevencije bolesti te zaštite mentalnoga zdravlja mogu obavljati i nezdravstveni radnici.  Na znanje je primljen  prijedlog HDMI kojim se u članku 28. stavku 2. predlaže iza riječi ".....promicanja zdravlja," dodati tekst "medicinske informatike".    

Na znanje je primljen prijedlog kojim se u članku 155. u stavku 2 iza teksta "Zdravstvenim radnicima smatraju se i logopedi, medicinski tehnolozi, biotehnolozi i biomedicinski inženjeri, biolozi u zdravstvu, klinički psiholozi, medicinski fizičari, fonetičari," predlaže dodati tekst "medicinski informatičari".

Na znanje je primljen i prijedlog kojim se u članku 20 predlaže iza ".....dobre kliničke prakse," dodati tekst "informacijsko-komunikacijskih sustava" . Informacijsko-komunikacijski sustavi omogućavaju funkcionalnu integraciju i suradnju zdravstvenih ustanova, podržavaju unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i omogućavaju njenu evaluaciju.

Među odbijenim prijedlozima je onaj o zadržavanju djelatnosti medicinske informatike među djelatnostima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pod obrazloženjem da informatika nije zdravstvena djelatnost.

Cjelokupno Izvješće o provedenom savjetovanju dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7214

Obrada osobnih podataka u statističke svrhe i pravo pristupa osobnim podacima

Ispis

Sukladno članku 33. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) u okviru obrade osobnih podataka u svrhu proizvodnje službene statistike u skladu s posebnim propisima iz područja službene statistike, tijela koja proizvode službenu statistiku nisu dužna osigurati ispitanicima pravo pristupa osobnim podacima, pravo na ispravak osobnih podataka, pravo na ograničenje obrade osobnih podataka niti pravo na prigovor na obradu osobnih podataka, i to radi osiguravanja uvjeta nužnih za ostvarivanje svrhe službene statistike u mjeri u kojoj je vjerojatno da bi se takvim pravima moglo onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje tih svrha te kada su takva odstupanja od prava prijeko potrebna za postizanje tih svrha.

Tijela nadležna za proizvodnju službene statistike dužna su primjenjivati tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka prikupljenih za potrebe službene statistike. Voditelji obrade osobnih podataka prilikom prijenosa osobnih podataka tijelima nadležnima za službenu statistiku nisu dužni obavještavati ispitanike o prijenosu osobnih podataka u statističke svrhe. Obrada osobnih podataka u statističke svrhe smatra se podudarnom svrsi za koju su podaci prikupljeni, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. Osobni podaci obrađeni u statističke svrhe ne smiju omogućiti identifikaciju osobe na koju se podaci odnose.

 

Više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Projekt T4DATA

Ispis

T4DATA je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku zaposlenicima tijela za zaštitu osobnih podataka kao i službenicima za zaštitu osobnih podataka u tijelima javne vlasti u smislu educiranja o praktičnim implikacijama odredbi Uredbe  zaštiti osobnih podataka kao i o mogućim interpretacijama iste.
Koordinator projekta je zaklada Fondazione Lelio e Lisli Basso koja ima dugogodišnje iskustvo na području istraživanja i obuke o pravosuđu, a osobito iz područja zaštite temeljnih  ljudskih prava, uključujući  područje zaštite osobnih podataka. Također, zaklada Fondazione Basso je dio Europske ekspertne skupine za temeljna prava (FREE), čiji su članovi neki od glavnih europskih stručnjaka iz područja zaštite podataka koji će aktivno sudjelovati u projektu.
Više o projektu na http://azop.hr/projekti/detaljnije/projekt-t4data.

Blockchain tehnologija u zdravstvenim sustavima ulazi u uporabu

Ispis

Prema anketi koja je napravljena na uzorku od 200 izvršnih direktora u zdravstvenim informacijskim sustavima - 16% očekuje da će u 2018. godini uključiti komercijalnu uporabu rješenja baziranu na Blockchain tehnologiji. 

Velike tehnološke tvrtke kao što su Intel, IBM, Cisco, Oracle, Samsung, HUAWEI, SAP, Hitachi, Fujitsu i brojne druge tvrtke surađuju na Hyperledger projektu (Open source projekt https://www.hyperledger.org/)

Uvođenjem distribuirane glavne knjige za zapise i dokumente moguće je realizirati ekonomične i robusne sustave koji bilježe autentičnost informacije, te uvode sljedivost i konzistenciju podataka u zdravstvenim sustavima.

Više informacija:

https://blockchain.ieee.org/

https://www.ibm.com/blockchain/hyperledger.html

https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/12/blockchain-good-health-business/

Objavljen Zbornik radova MIE 2018

Ispis

Objavljen je Zbornik radova s konferencije „Medical Informatics Europe 2018“ koju su organizirali SFMI i EFMI od 24. do 26. travnja 2018. godine u Geteborgu, Švedska. Zbornik je objavljen od strane IOS-a kao knjiga s otvorenom pristupu u seriji "Studije u zdravstvenoj tehnologiji i informatici". Zbornik sadrži 190 cjelovitih radova prezentiranih na konferenciji. Radovi su svrstani po slijedećim temama: Standardi i interoperabilnost, Provedba i evaluacija, Upravljanje znanjem, Podrška odlučivanju, Modeliranje i analitika, Zdravstvena informatika sustava obrazovanja i učenja; i centriranim uslugama pacijenata.

Zbornik MIE 2018 dostupan je na http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-852-5.

Završeno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ispis

Završilo je e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Tijekom savjetovanja zaprimljeno je 566 općih komentara i 13 prijedloga nadopuna teksta. Među komentarima nalaze se i oni koji se odnose na područje medicinske informatike. U svojim komentarima autori predlažu uspostavu djelatnosti medicinske informatike, uvrštenje kadrova medicinske informatike među zdravstvene suradnike te uspostavu novih Povjerenstava za I-K tehnologije u zdravstvenim ustanovama. Predloženo je u zakonu regulirati organizaciju Središnjeg tijela za e-zdravlje te navesti pod-zakonski akt kojim bi se detaljnije reguliralo njegovo djelovanje.

Više na https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7214.

1st StandICT.eu Open Call

Ispis

Grants available to support to EU specialists involved in ICT standardisation activities

 

With the STANDICT.eu Open Call ICT standards specialists can now apply for funding to support contributions to standardisation activities across multiple technologies and domains.

With a total funding of €1.4 million, the STANDICT.eu Open Calls offer a unique opportunity to EU standards specialists to apply for grants to support various types of contributions to ICT international and national standardisation activities. The initiative aims to ensure that the EU plays a key role in making ICT services and technologies interoperable, secure and benchmarked. ICT standards are a critical piece of the digital single market by supporting open systems and interfaces and helping to keep markets open.

This first of ten Open Calls targets specialists with expertise in technology enablers and security such as 5G, cloud, cyber security, big data and the Internet of Things, as well as a range of application domains that will benefit from standard setting in horizontal technologies, from digital health and intelligent transport systems to smart energy and environmental impact, among others. More information. Presentation.

Obavijesti o nadolazećim događanjima

Ispis

Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI)  u suradnji s Europskim društvom za medicinsku informatiku (EFMI) organizira međunarodnu konferenciju Special Topic Conference (STC) posvećenu informacijskim sustavima za potporu odlučivanju te edukaciji koja će se održati od 14. do 16. listopada 2018. godine u Zagrebu. Više informacija.

Europski kongres medicinske informatike MIE 2018 održat će se u Gothenburgu, Švedska od 24. do 26. travnja 2018. godine. Geslo kongresa je „Stvaranje kontinenata znanja u oceanima podataka: Budućnost u zajedničkom kreiranju zdravlja“. Više informacija.

Microsoft IT pro Community Varaždin nastavlja s radom

Ispis

U organizaciji Odjela za informatiku Opće bolnice Varaždin, u okviru redovitog predavanja grupe za informatiku Microsoft IT Pro Community Varaždin, dana 13. veljače 2018. godine izlaganja na temu GDPR ili EU uredba 2016/679 za zaštitu osobnih podataka: kako započeti proces usklađenosti poslovanja sa GDPR-om i alati za nadzor usklađenosti DB(Data Base) sa GDPR-om održali su Ivica Metlikovec i Mladen Kuzminski.

EU projekti istraživanja i inovacija u području primjene IKT u podršci zdravlja, blagostanja i zdravog starenja

Ispis

Europska komisija objavila je pregled odobrenih projekata u području primjene IKT u podršci zdravlju, blagostanju i starenju. Brojni projekti podijeljeni su u nekoliko skupina, od onih koji podržavaju inovacije u zdravstvenoj skrbi do onih koji podržavaju aktivno i zdravo starenje. Više informacija.

Priopćenje AZOP-a vezano uz upite i zahtjeve za postupak certifikacije službenika

Ispis

Agencija za zaštitu osobnih podataka objavila je priopćenje vezano uz upite i zahtjeve za postupak certifikacije službenika u svjetlu nove europske regulative, konkretno, u kontekstu provođenja seminara odnosno edukacija u kojima se između ostaloga cjelokupnoj javnosti nude certifikati, međunarodne licence i slično. U svom priopćenju AZOP je utvrdio kako Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) ne propisuje obvezu stjecanja/dodjeljivanja certifikata za obavljanje poslova, obveza i zadaća Službenika za zaštitu osobnih podataka (Odjeljak 4. Opće uredbe). Također, poslovi, zadaće kao i kriteriji za imenovanje Službenika za zaštitu osobnih podataka jasno su definirani odredbama Opće uredbe, pri čemu se ističe kako je ulaganje u usavršavanje službenika te jačanje i nadogradnju njihovih stručnih znanja itekako potrebno, no kao nadležno tijelo AZOP apelira na cjelokupnu javnost kako je pozivanje pojedinih poslovnih subjekata koji pružaju uslugu stjecanja međunarodnih certifikata, licenci, uvjerenja i slično, u suprotnosti s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Više informacija.

HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans