'Talinska deklaracija' važan poticaj državama za ulaganje u modernizaciju javnog sektora

Ispis
Sve države članice Europske unije i države EFTA-e potpisale su 6. listopada 2017. 'Deklaraciju o e-upravljanju' u Talinu. Deklaracija je potpisana tijekom Ministarskog sastanka koji je održan u okviru Ministarske konferencije o e-upravljanju. Ovim se označava nova politička obveza na razini EU o značajnim prioritetima za osiguranje kvalitetnih digitalnih javnih usluga usmjerenih na korisnike i neprekidnih prekograničnih javnih usluga za tvrtke.
 
Svojim potpisom 'Deklaracije o e-upravljanju' države članice su potvrdile svoju posvećenost napretku u povezivanju svojih javnih e-usluga i primjeni uredbe eIDAS-a i samo-jednom principu koji podrazumijeva osiguranje potrebnih informacija na mjestu njihova nastanka i daljnje korištenje u procesima u kojima je informacija potrebna. Navedeni princip osigurava razvoj učinkovite i sigurne digitalne javne usluge koja građanima i tvrtkama olakšava život.
 
'Talinska deklaracija' daje važan poticaj državama članicama i Komisiji da, zajedno i pojedinačno, nastave ulagati u ubrzavanje modernizacije javnog sektora.
 
U dodatku Deklaracije, ministri zaduženi za politiku i koordinaciju digitalnih javnih usluga u zemljama prepoznaju potrebe i očekivanja građana i tvrtki tijekom interakcije s javnom upravom. Obvezuju se dizajniranju i pružanju svojih usluga, vodeći se načelima orijentiranosti na korisnike (poput digitalne interakcije, smanjenja administrativnog opterećenja, digitalne isporuke javnih usluga, angažmana građana, pravnih sredstava i mehanizama za pritužbe).
 
Primjenom principa deklaracije osigurala bi se lakša razmjena informacija između različitih resora uključivo i zdravstvenog.
 
HDMI designed by Helix d.d.d.
payday loans